Á.SZ.F., Vásárlási útmutató

 Általános Szerződési Feltételek:

A jelen Általános Szerződési Feltételek  a Márkásruha Outlet Shop ( Vállalkozás ) és a szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló  jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

Üzemeltető:

Cégszerű elnevezés:Jánosi Zoltán Lehel E. V.Vállalkozói igazolvány száma:27684883Kibocsátó okmányiroda:1676/2012 Ügyszám: V.437/2012Adószám:65811296-1-37Email cím:outletmarkasruha@gmail.comTelefonszám:06-20-972-4283Irányítószám:7200 Település:Dombóvár Fő utca, házszám: 79.   Webáruház neve: Márkásruha Outlet Shop  Webcím:   www.outletmarkasruha.hu  

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: MicroVPS KFT 1096 Budapest, Sobieski János utca 19- 21  e- mail:   info@mikrovps.hu

 Regisztráció:                                                                                                                        

   A webáruházban megrendelés leadásához regisztrációra van szükség, melyet az oldal jobb felső sarkában tehet meg. 

   A webáruház kosaras rendszerben működik, melynek tartalmát és az összeget nyomon tudja követni a jobb oldali sávban.

Vásárlás menete:   

.A Vásárló a Webáruházban megrendelést a megvásárolni kívánt termék(ek) virtuális kosarában történő elhelyezését, majd a „Kasszához” gombra kattintást követően tud leadni. A" Kassza- Kosár "áttekintése után a" Tovább"  menüpont alatt a Vásárló kiválaszthatja a termék szállítási és fizetési feltételeit, illetve ellenőrizheti a megrendelni kívánt termékek listáját. A Vásárló a "Tovább" gombbal a "Megrendelés véglegesítéséhez" jut el, itt adja le a rendelést.

A megrendelni kívánt áru(k)nak a Vásárló egyéni, virtuális kosarában történő elhelyezése nem minősül szerződéses ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, illetve megrendelésnek. 

 Az áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a Vásárló megrendelését az Webáruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. A megrendelést követően a Vásárló egy számítógépes rendszer által automatikusan generált és kiküldött levelet kap a regisztráció során megadott e-mail címre, a megrendelt tételek feltüntetésével. Az automatikus visszaigazoló e-mail üzenet csupán a megrendelés megérkezésének visszaigazolása, az nem tekinthető a megrendelés megerősítésének vagy szerződéses nyilatkozatnak, az nem jelenti a megrendelés  megerősítését. Az automatikus visszaigazoló levél nem jelenti azt, hogy megrendelt termék raktáron van. 

 A Vállalkozás a megrendelés beérkezését követően legkésőbb - az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével - 48 órán belül e-mail vagy telefonos megkeresés útján megerősíti a megrendelést, és tájékoztatja a Vásárlót a termék szállításának vagy személyes átvételének várható időpontjáról, bankszámlaszámáról, illetve több termék rendelése esetén a feladási díjról, az aktuális postai díjak szerint.

 Nem minősül a megrendelés megerősítésének a Vállalkozás olyan tartalmú egyedi visszajelzése, amelyben a Vásárlót pl. ideiglenes készlethiányról értesíti. 

 Szerződés megkötése, létrejötte

 Amennyiben a Vásárlóhoz kizárólag a megrendelése megérkezését visszaigazoló automatikus rendszerüzenetet  küldte meg a szolgáltató, elfogadó nyilatkozat hiányában a Felek között a szerződés még nem tekinthető létrejöttnek.

 A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor a Vállalkozás a Vásárló megrendelését megerősítette.

 A megkötött szerződés írásban, kizárólag magyar nyelven megkötött szerződésnek minősül. A megkötött szerződés az elállási határidő elteltét követően, elállás hiányában a rendszerből automatikusan törlésre kerül. A szerződést a Vállalkozás nem iktatja. A Vállalkozás szerződést kizárólag magyar nyelven köt. 

 Fizetés

 A „Megrendelés véglegesítése” gombra történő kattintással a Vásárló szerződéskötési ajánlatához kötve van,  - fizetési kötelezettsége keletkezik.

 A Vásárló fizetési kötelezettségének kétféle módon tehet eleget:

1) személyes átvétel során

2) a Vállalkozás által e-mail útján közölt bankszámlaszámra történő előre átutalással.

Szállítás

A megrendelt termék(ek) átvételének / kiszállításának várható időpontjáról a Vállalkozás a termék információs lapján, illetve a megrendelés megerősítésében változhatnak. Amennyiben a termék(ek) átvételének / kiszállításának várható időpontja megváltozik, a Vállalkozás arról haladéktalanul értesíti a Vásárlót.

 Személyes átvétel

A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a megrendelt áru(ka)t személyesen átvegye, telefonon vagy e-mailben egyeztetett határidőn belül, a Vállalkozó székhelyén.

 Házhoz szállítás

A megrendelt áru(k) házhoz szállítására a Felek által előre egyeztetett határidőn belül, időpontban és helyszínen kerül sor.

Az INGYENES házhoz szállítás kizárólag Dombóvár területén lehetséges  !

Több termékcsoportból történő egyidejű vásárlás esetén az egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó szállítási és fizetési feltételek eltérhetnek egymástól.

A szállítási módot a Vásárló a megrendelés leadása során a „Kasszához” menüpont alatt választhatja ki.   

 Vásárlástól való elállás

 Elállási jog gyakorlásának határideje

 A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján:

- a termék átvételének napjától,

- több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától,

- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvétele napjától,

- ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;számított 14 (tizennégy) napon belül a megkötött szerződéstől indokolás nélkül elállhat. A Vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja , és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 Elállási jog gyakorlásának módja

 A Vásárló az elállási jogát  telefonon, vagy írásban, bármilyen indoklás nélkül gyakorolhatja:

Tel: 06-20-972-4283

e- mail: outletmarkasruha@gmail.com

Határidőben érvényesítettnek kell tekintetni az elállási jog gyakorlását, ha a Vásárló az elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt a Vállalkozás részére elküldi. 

A Vásárló elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen:

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta. 

Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Ptk. 1:5. §)

 A Felek kötelezettségei elállás esetén

 A Vállalkozás kötelezettségei

A Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

A Vállalkozás a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat

A Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A Vásárló kötelezettségei

A Vásárló elállás esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Vásárló a terméket postai küldeményként, vagy utánvétes csomagként nem küldheti vissza. Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A visszaküldés költségeit a Vásárló köteles viselni. A Vásárló felelősséggel tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

 Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

 Jótállás

 A Vállalkozást az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 A jótállás időtartama egy év, amely a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 A Vállalkozás egyes termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást is vállalhat, amelynek időtartama a fenti kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet.

 A Vállalkozás az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Vásárló általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli.

 Kellékszavatosság

A Vásárló hibás teljesítés esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló - választása szerint - :

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Vállalkozással. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló már nem érvényesítheti.A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Vállalkozástól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 Termékszavatosság

A termék hibája esetén a Vásárló - választása szerint -  jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti. A termék hibáját a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a Vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok  jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7. Jogérvényesítés

 A Vásárló kérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon fordulhat a Vállalkozáshoz:

Személyesen: A Vállalkozás székhelyén

Írásban: A Vállalkozás postacímére eljuttatott postai küldeménnyel

Telefonon: a megadott telefonszámon

E-mailben. Az    outletmarkasruha@gmail.com  e-mail címre megküldött elektronikus levélben.

A panaszkezelés során a Vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el.

                                                        

A feltüntetett árak forintban értendőek, és minden esetben tartalmazzák az ÁFA-t. A szerződés nyelve magyar, csomagküldést csak belföldre vállalunk. Termékeink készleten vannak, a rendelkezésre álló mennyiségek láthatók a termék mellett. A megrendelt árut a pénzügyi teljesítéstől függően aznap postázzuk, a tranzakció ily módon a megrendeléstől számítva 2-3 munkanapot vesz igénybe. Szállítási költség felszámítása az aktuális postai díjszabás szerint történik, a termékek mellett található 'súly' menüpontban fel van tüntetve a termékek súlya csomagolással együtt. Az áru feladását csak ajánlott levélként vagy postai csomagként vállaljuk, az esetleges reklamációk elkerülése végett. A pontos postaköltséget, illetve a bankszámlaszámot a megrendelés visszaigazolásakor küldött e-mailben minden esetben feltüntetjük. Amennyiben a vevő az áru és szállítás ellenértékét kifizeti, a feltételeket elfogadottnak tekintjük, a megrendelt árut továbbítjuk.

A feltöltött képek minden esetben az eladásra kínált termékről készültek, nem mindig a legjobb minőségben, de ezek kijavításán még dolgozunk. Konkrét érdeklődés esetén e-mailben küldünk újabb fotót, illetve mért adatokat.

Akciós termékek a készlet erejéig értendők, vagy a megjelölt / akciós- dátummal jelzett / időszakban.

Webáruházunk az e- mailes visszaigazolásig semmilyen kötelezettséget nem vállal, a készlet naponta ellenőrizve, frissítve van, vásárlás a beérkezett rendelések szerint történik. Írásos, vagy telefonos érdeklődés esetén is kérjük helyezze a terméket kosárba, így elkerülhető az esetleges eladás- természetesen a Vevő bármikor elállhat a rendelési szándékától.

Reklamációkezelés a törvényi előírások szerint történik, azonban viszaküldött csomagot utánvéttel nem áll módunkban átvenni, illetve a csomag felbontását videófelvételen rögzítjük. Kérjük őrizze meg a termék eredeti csomagolását, címkéjét ne távolítsa el a próbáig, az esetlegesen méretpontatlan terméket NE használja, kerülje a dezodorok, parfümanyagok közvetlen használatát esetleges cserélendő termékek esetében.